Pitek, 30 stycznia 2015 r. Imieniny: Macieja, Martyny

Ludobjstwo w Pianicy z uwzgldnieniem losw mieszkacw powiatu wejherowskiego.

(2009-02-10 17:18:18)

Elbieta Grot

Akcja skierowana przeciwko polskiej warstwie kierowniczej zostaa zaplanowana i przeprowadzona przez najwysze wadze Rzeszy Niemieckiej. Z chwil zajmowania poszczeglnych ziem Wybrzea Gdaskiego przez Wehramcht, specjalnie przygotowane grupy tzw. Einzatzkommanda we wrzeniu 1939 r. zajmoway si akcj aresztowa, gwnie przedstawicieli polskiej inteligencji: duchownych, nauczycieli, prawnikw, pracownikw samorzdu i administracji pastwowej, urzdnikw, lenikw, kupcw, przedsibiorcw, bankowcw, rzemielnikw oraz rolnikw i robotnikw, wszystkich znanych z patriotycznej dziaalnoci politycznej, religijnej, spoecznej, kulturalno - owiatowej, sportowej oraz czonkw polskich organizacji i stowarzysze, w tym przede wszystkim czonkw: Polskiego Zwizku Zachodniego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sok”, Towarzystwa b. Powstacw i Wojakw, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wybitnych przedstawicieli Polonii gdaskiej, czonkw Gminy Polskiej Zwizku Polakw w Wolnym Miecie Gdasku oraz innych organizacji i stowarzysze polonijnych.

Niemieckie suby policyjne wyday w 1939 r. w Berlinie specjaln ksik „Sonderfahndungsbuch Polen 1939”, w ktrej spis nazwisk Polakw poszukiwanych przez Gestapo z Berlina przeznaczonych do internowania na ziemiach polskich. W ksice tej zarejestrowano rwnie mieszkacw Wejherowa, midzy innymi: dr prawa Karola Biliskiego, Georga Bistrama, Braworskiego, Teofila Bochentyna, Franciszka Bronka, Karola Daronia - wydawc prasy, Czesawa Dziocha, Franciszka Donarskiego - urzdnika Starostwa w Wejherowie, Drzyma - urzdnika Kasy Chorych, Hansa i Hildegard Englingw pochodzenia niemieckiego za antyfaszystowskie pogldy, urzdnika pocztowego Flicht, kupcw Frankowiaka, Frankowskiego i Gaskiego, urzdnikw starostwa wejherowskiego Gniecha i Goluchowskiego, kupca Gowiskiego, Guziskiego, lekarza Jagalskiego, Jagodziskiego, Franciszka Kowalskiego, Klawikowskiego, Franciszka Kowalskiego, komendanta policji kryminalnej Jana Krajewskiego, Bolesawa Kujacznskiego, urzdnika Kasy Chorych Landowskiego, Vikarego Lehmanna, Mari i Wernera Lemke, Franciszka Litzbarskiego, organist Lisewskiego, dyrektora banku Berharda Lorenza, Maachowskiego, fotografa Mazurka, nauczyciela Mazurkiewicza, redaktora Georga Merson, aptekarza Mihleniewicza, straaka Milewicza, Nastaego, Theofila Natschke (Teofila Naczka - wonego Gimnazjum w Wejherowie, Antoniego Nikel, Stanisawa Nowakowskiego, urzdnika magistratu w Wejherowie Alojzego Parchem, Petermanna, kasjera Alfonsa Piocha, Paula Pohnke, Wacawa Paszkowskiego, Prusiskiego lub Pruszyskiego (zapewne chodzio o t sam osob Leona Prusiskiego), kobiet - Wirtin Punkt, Rakowskiego, kupca Wojciecha Rolbieckiego, urzdnika magistratu w Wejherowie Franciszka Schrdera, Rudolfa Sendowskiego, technika budowlanego, urzdnika Zarzdu Miejskiego w Wejherowie Stefana Sobczaka, dyrektora Gimnazjum Tadeusza Staniewskiego, urzdnika Policji Martina Stanisawskiego, stolarza Starka, urzdnika Staczinskiego, Andrzeja Stryskiego, Mari Suchalsk, in. budownictwa Stanisawa witkiewicza, leniczego Bolesawa Talak, urzdnika policji kryminalnej Adama Tondrowskiego, Leona Trendla, dyrektora Gimnazjum Turka, Urbanowicza, urzdnika Wachowiaka, in. Walczuka, Elsbeth i Mart Weikusat, sekretarza powiatu Augustyna Westphala, urzdnika Kasy Chorych Wiecka, kupca sklepu drogeryjnego Viktora Ceynow oraz Brunona Zor .

Przed wybuchem wojny w Rzeszy Niemieckiej zosta powoany referat do zada specjalnych w Polsce o kryptonimie „Sonderreferat Unternehmen Tannenberg”. W Okrgu Gdask - Prusy Zachodnie podlega mu utworzony 12 wrzenia 1939 r. oddzia operacyjny Einsatzkommando 16 dowodzony przez dr Rudolfa Trgera - szefa gdaskiego gestapo. Oddzia ten skadajcy si z funkcjonariuszy gestapo rozpoczyna sw dziaalno bezporednio po wkroczeniu na ziemi pomorsk Wehrmachtu przystpujc do akcji aresztowa i selekcji Polakw mogcych przeszkodzi w realizacji celw politycznych Rzeszy Niemieckiej. Einsatzkommando 16 wspomaga oddzia Kurta Eimanna tzw. „SS - Wachsturmbann Eimann” powoany przez senat Wolnego Miasta Gdaska 3 lipca 1939 r., skadajcy si z przeszkolonych esesmanw do zada specjalnych, udzielajcy midzy innymi jesieni 1939 r. wsparcia strukturom policyjnym, andarmerii i oddziaom Selbstschutzu w przeprowadzaniu akcji aresztowa Polakw na Wybrzeu Gdaskim. Oddzia K. Eimanna, midzy innymi bra udzia w likwidacji psychicznie chorych na Pomorzu Gdaskim w Kocborowie i w Pianicy. Wypenia rozkazy wyszego dowdcy SS i policji w Gdasku Gruppenfhrera SS Richarda Hildebrandta dziaajcego na bezporednie polecenie Reichsfhrera SS i szefa niemieckiej policji Heinricha Himmlera.

Oddziay Wehrmachtu po walkach obronnych wkroczyy do Wejherowa 9 wrzenia 1939 r. W okresie od 9 wrzenia do 26 padziernika 1939 r. wadz wojskow i cywiln penili dowdcy wojskowi, tj. do czasu utworzenia 26 padziernika 1939 r. z zajtych ziem przedwojennego wojewdztwa pomorskiego, Wolnego Miasta Gdaska i czci ssiadujcych z nim ziem nowego okrgu Rzeszy Gdask - Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig - Westpreussen). 26 padziernika w okrgu tym wadz cywiln obj Albert Forster, penicy funkcj Gauleitera NSDAP i namiestnika w Wolnym Miecie Gdasku, ktrego terytorium zostao wczone ju 1 wrzenia 1939 r. do Rzeszy Niemieckiej.

W skad nowego okrgu utworzonego na mocy dekretu wydanego przez Adolfa Hitlera 8 padziernika wszed te obecny powiat wejherowski. Funkcje starosty (Landrata) i powiatowego przywdcy NSDAP (Kreisleitera) powierzono pochodzcemu ze Zotowa Heinzowi Lorentzowi, ktre peni do 1943 r. Burmistrzem Wejherowa mianowano Karla Nitschke - funkcjonariusza NSDAP, a jego zastpc Gustawa Bambergera wietnie znajcego miejscowe stosunki spoeczno - polityczne z okresu midzywojennego .

Wyej wymienieni funkcjonariusze niemieckich wadz okupacyjnych, czonkowie partii NSDAP, Tajnej Policji Pastwowej (Geheime Staatspolizei) zwanej popularnie gestapo oraz andarmerii (Gendarmerie Abteilung) poczwszy od pierwszego dnia okupacji do wiosny 1940 r. bray udzia w pacyfikowaniu polskiego spoeczestwa. Po osigniciu przewagi politycznej na tym terenie realizoway inne cele zmierzajce midzy innymi do zniemczenia pozostaej, po dokonanym ludobjstwie i wysiedleniach, miejscowej ludnoci.

Du rol w organizowaniu masowych aresztowa mieszkacw Wejherowa i na terenie obecnych powiatw wejherowskiego i puckiego odegrali: szef gestapo Hans Shn, penicy t funkcj do 1941 r. i szef andarmerii niemieckiej (Gendarmerie) - Karl Lassen. Wadze partyjne NSDAP posugiway si rwnie sub bezpieczestwa (Sicherheitsdienst), policj ochronn (Schutzpolizei) i pomocnicz (Hilfspolizei).

Jako jedni z pierwszych w Wejherowie byli represjonowani zakadnicy i polscy jecy wojenni. Cz onierzy polskich, ktrych wzito do niewoli w trakcie walk o Gdyni, zgromadzono na rynku w Wejherowie 7 wrzenia 1939 r. W trakcie odgrywania hymnu niemieckiego, zmuszano ich do podniesienia rki do gry. Opornych mocno pobito. W biciu polskich onierzy bra udzia jeden z synw von Krockowa, a przypatrywa si tej scenie hrabia Keyserlingk. Wszystkich polskich jecw umieszczono w wejherowskim wizieniu, gdzie kilku z nich rozstrzelano na dziedzicu i pochowano w pobliu wiziennego mietnika. Zamordowano w ten sposb midzy innymi wejherowskiego policjanta Aleksandra Wikie. Gdy tego jeszcze dnia jego crka Janina posza do wizienia z prob o umoliwienie jej widzenia z ojcem, owiadczono jej, e ojca ju tu nie ma. Od wiadka Jana Krzemiskiego dowiedziaa si, e jej ojciec i wielu innych zostao zastrzelonych na terenie wizienia. W 1945 r. zatrzymani przez wadze polskie Niemcy, owiadczyli Janinie Wikie, e w „czasie dziaa wojennych wszystkie zwoki z terenu wizienia zostay przewiezione do Pianicy i tam spalone” .

Aby unikn ochrony konwencji genewskiej wobec polskich onierzy, stosowano metod ich zwalniania z niewoli, a nastpnie ponownego aresztowania i oddania w rce zbrodniczych instytucji. Niektrzy z nich zginli w Pia-nicy jak na przykad Bruno Gleinert, ktrego w kocu padziernika 1939 r. za-trzymano w obozie jenieckim, a dwa miesice pniej aresztowano, przewieziono do wizienia w Wejherowie i najprawdopodobniej zamordowano w Pianicy .

Przypadkw takich mogo by znacznie wicej, o czym zdaje si wiadczy umieszczenie na licie opracowanej przez dr Barbar Bojarsk podoficera Pawlaczyka, obrocy Helu i jeca wojennego .

W Wejherowie, podobnie jak w Gdyni i innych polskich miastach w celu zagwarantowania spokoju i wasnego bezpieczestwa w chwili zajmowania polskich ziem, niemieckie wadze wojskowe day zakadnikw spord polskich mieszkacw zazwyczaj penicych wane funkcje polityczno - spoeczne, ktrych wizili do chwili opanowania danego miasta. Zakadnikw wejherowskich w wikszoci zwolniono po kilkunastodniowym pobycie w miejscowym wizieniu, mieszczcym si w gmachu Sdu przy obecnej ulicy Sobieskiego. Niektrzy korzystajc ze zwolnienia wyjechali do centralnej Polski unikajc w ten sposb rozstrzelania w Pianicy. W ten sposb midzy innymi ocali swoje ycie Wadysaw Cyrklaff, przedwojenny przedsibiorca i handlowiec . W drugiej dekadzie wrzenia 1939 r. zwolniono 15 ksiy z dekanatu wejherowskiego, ktrych w wikszoci Niemcy miesic pniej ponownie aresztowali.

Zajcie 14 wrzenia 1939 r. przez Niemcw Gdyni wpyno na przyspieszenie akcji eksterminacyjnej Polakw, zwaszcza po przemwieniach Alberta Forstera na przeomie wrzenia i padziernika 1939 r. w hotelu Prusiskiego w Wejherowie, w czasie ktrych podjudza miejscowych Niemcw do udziau w zbrodni nastpujcymi sowami: „Musimy tych zawszonych Polakw wytpi poczwszy od koyski, (...) w rce wasze oddaj los Polakw, moecie z nimi robi, co chcecie!” Tum natomiast zgromadzony na ulicy krzycza: „Niech zgin psy polskie”! „mier Polakom”! .

Wejherowian i mieszkacw powiatu aresztowano najczciej w miejscu pracy lub zamieszkania, ale i te na ulicach Gdyni w czasie prowadzonej akcji oczyszczania zwanej „Sauberungsaktion”, polegajcej na masowych zatrzymaniach mczyzn, a nastpnie sprawdzaniu, czy figuruj w „Sondefahndungsbuch Polen”. W czasie trwania tej akcji aresztowano miedzy innymi burmistrza Wejherowa Tadeusza Bolduana, wjta gminy Wejherowo Edmunda akomego, starost Antoniego Potockiego, wonego gimnazjum Teofila Naczka, Urbana Zielonk. Przetrzymywano ich wraz z mieszkacami Gdyni w zorganizowanych przez Niemcw obozach internowania dla jecw cywilnych na terenie tzw. Etapu Emigracyjnego w Gdyni - Grabwku, Gdasku - Nowym Porcie, niektrych w obozie Stutthof oraz w wizieniu Schiesstange w Gdasku, zanim zostali przewiezieni do wejherowskiego wizienia penicego rol ostatniego miejsca uwizienia, w ktrym selekcjonowano winiw i gdzie, zapaday wyroki mierci.

W byym powiecie morskim urzdzaniem obaw, akcj aresztowa i prowadzeniem rewizji w domach oraz zbieraniem donosw od miejscowej ludnoci narodowoci niemieckiej zajmoway si posterunki andarmerii, ktre dziaay w obwodach:

Na przykad w zwizku z podejrzeniem polskich mieszkacw o prowadzenie wrogiej propagandy przeciwko Niemcom i organizowanie dziaalnoci wywrotowej 20 padziernika 1939 r. andarmeria niemiecka przeprowadzia rewizje w domach w Bolszewie, Redzie, Ciechocinie. Tego dnia aresztowano elektromontera Kazimierza Kollewskiego za rzekome odgraanie si volksdeutschom .

Aresztowanych dostarczano do wejherowskiego wizienia, gdzie selekcj prowadzili: Eberhardt Strhm i Gustaw Bamberger, ktry midzy innymi zajmowa si tumaczeniem polskich dokumentw i wskazywaniem Polakw dziaajcych w latach midzywojennych XX wieku na szkod Niemcw. W wizieniu bito winiw i represjonowano. Wobec wybitnych przedstawicieli miasta Wejherowa przyjto taktyk upokorzenia ich poprzez zmuszanie do wykonywania prac publicznych midzy innymi przy sprztaniu ulic. Ofiary przesuchiwa esesman Herbert Teuffel - pracownik gdaskiego gestapo, ktry odczytywa te listy skazanych. Selekcj w wizieniach w Wejherowie i Pucku prowadzili ponadto: Wilhelm Baske, Franz Koepke, Willy Szamand, Nay z Norymbergii, Leo Neiss z Lubeki, Karl Rieck z Weimaru, Paul Schramm, Schwartz, Hans Shn, Eberhardt z Sopotu. Wydawanie wyrokw mierci odbywao si bez prawa do obrony i sdu.

Na og sdzi si, e akcj ludobjstwa w lasach pianickich rozpoczto pod koniec padziernika 1939 r. Wrd historykw nie ma jednak zgodnoci w sprawie daty pierwszej egzekucji. Na przykad Zygmunt Milczewski podaje dat 21 padziernika, prof. Andrzej Gsiorowski poda dat prawdopodobnego rozstrzelania w Pianicy salezjanina ks. Ignacego Baejewskiego 24 padziernika, a dr Barbara Bojarska sdzi, e pierwsza egzekucja odbya si 29 padziernika, rne daty podaj te byli winiowie i wiadkowie, nawet wskazujc pierwsze dni listopada .

Winiw na dziedzicu wizienia wejherowskiego adowano do samochodw ciarowych krytych brezentem i wywoono pod eskort SS i gestapo. Konwj samochodw ciarowych i osobowych z funkcjonariuszami wadz niemieckich przejeda ulic Sobieskiego, nastpnie przez tory kolejowe i jecha szos krokowsk w kierunku Pianicy Wielkiej na miejsce stracenia, skd do okolicznej ludnoci po pewnym czasie dochodziy odgosy strzaw z pistoletw i karabinw maszynowych. Zawsze teren lasw wok Pianicy otoczony by licznymi posterunkami policji w celu zapobieenia ewentualnym ucieczkom ofiar i strzeenia przed niepowoanymi wiadkami z zewntrz.

Akcj rozstrzeliwa w Pianicy kierowa SS - Obersturmbannfhrer dr R. Treger szef gdaskiego gestapo i specjalnego oddziau operacyjnego „Einzatzkommando 16”, Friedrich Class - dyrektor kryminalny gdyskiego gestapo, wieloletni pracownik gdaskiej policji kryminalnej. W Gdyni listy ofiar byy ukadane w placwce gestapo na Kamiennej Grze na podstawie policyjnych list goczych oraz licznych anonimowych doniesie przysyanych przez niemieck ludno. Akceptowane przez F. Classa donosy przez postawienie parafki „CL+” przy nazwisku oznaczay wyrok mierci. Wpyw na typowanie osb do stracenia posiada rwnie zastpca F. Classa - Hauptsturmfhrerer SS Franz Kpke, czsto odwiedzajcy wejherowskie wizienie w budynku sdowym, odpowiedzialny za dostarczanie transportw winiw na miejsce egzekucji w Pianicy. Funkcj doradcw politycznych penili: Heinz Lorenz - starosta powiatu wejherowskiego i powiatowego kierownika NSDAP, G. Bamberger - wiceburmistrz Wejherowa i Friedrich Freimann - burmistrz Pucka. Zamieszany w zbrodni by take SS Brigaderfhrer Kurt Diehm - prezydent policji w Gdyni, ktry odpowiada za dostarczanie grupie egzekucyjnej niezbdnych rodkw transportowych i za sprawnie przeprowadzon akcj wymordowania polskich patriotw i „umysowo chorych” z Rzeszy Niemieckiej. Sztab zajmujcy si akcj ludobjstwa dziaa w zajtej wilii dr Franciszka Panka przy ul. Krokowskiej w Wejherowie, gdzie miaa take swoj siedzib lokaln placwka gestapo kierowana przez SS Unterscharfhrera Hansa Shna pochodzcego z Eberfeldt - Wuppertal.

Wadze niemieckie przy organizowaniu akcji rozstrzeliwa w Pianicy posuyy si miejscow ludnoci niemieck obywatelstwa polskiego, ktra postanowia pozosta po I wojnie wiatowej, gdy tereny byego zaboru pruskiego zostay wcielone do II Rzeczypospolitej do powiatu morskiego. Wadze okupacyjne werboway mieszkacw narodowoci niemieckiej do oddziaw samoobrony tzw. „Selbstschutzu” tworzonych pod hasem wzicia odwetu za krzywdy „rzekomo” im wyrzdzone przez Polakw i tzw. „repolonizacj” w okresie midzywojennym.

W meldunkw posterunku andarmerii w Menkewicach wynika, e wzywa do tworzenia oddziaw „Selbstschutzu” w okrgu Gdask - Prusy Zachodnie SS Sturmbannfhrer Meier. Do utworzenia pierwszego oddziau tzw. „Samoobrony” doszo za jego porednictwem w okrgu Krokowa 15 padziernika 1939 r., ktry pocztkowo liczy 68 czonkw, a ju 1 listopada 100. Dnia 22 padziernika mia miejsce nastpny werbunek, tym razem do SA, do ktrego przyjto 150 kandydatw, w tym duo modych mczyzn zdolnych do noszenia broni . Okrg Krokowa, wedug statystyk niemieckich, zamieszkiwao 6 170 osb, w tym 2 000 Volksdeutschw, 500 Polakw i 3 670 Kaszubw. 12 listopada 1939 r. w Krokowej przegldu czonkw „Selbstschutzu dokona SS Sturmfhrer Shn w celu wybrania odpowiednich mczyzn do oddziaw SS „Totenkopfverbnde . Czonkw „Selbstschutzu” i niemiecka ludno zachcano do skadania doniesie na Polakw do wadz policyjnych.

Zachoway si liczne meldunki andarmerii niemieckiej pochodzce z okresu od wrzenia 1939 r. do poowy 1940 r. potwierdzajce aktywn dziaalno niemieckich ssiadw skierowan przeciwko Polakom. Ich denuncjacje i oskarenia powodoway aresztowanie wskazywanej osoby i wtrcenie jej do wizienia wejherowskiego, co najczciej koczyo si wydaniem wyroku mierci przez rozstrzelanie w lasach pianickich.

W meldunkach andarmerii podawano jako powody aresztowa Kaszubw i Polakw „wrog dziaalno przeciw pastwu niemieckiemu”. W tym przypadku najczciej chodzio o przynaleno do Polskiego Zwizku Zachodniego”(dalej: PZZ). Z powodu doniesienia i przynalenoci do PZZ aresztowano na przykad mieszkaca Rumi Klemensa Filipowskiego . Powodem aresztowania mogy by te denuncjacje ssiadw na temat opinii i zasyszanych wypowiedzi Polakw jak na przykad: „Polska jeszcze powstanie”, „Niemcy przegraj wojn”, „Jestem Polakiem i nim pozostan”. Za szerzenie faszywych wiadomoci aresztowano m.in. 17 padziernika 1939 r. montera Lewandowskiego z Rumi - Zagrza.

Z meldunkw niemieckiej andarmerii w Poczynie wynika, e dziaania represyjne byy podejmowane rwnie przeciwko polskim nauczycielom i ksiom, ktrych aresztowano za krzewienie polskoci na tych terenach. W meldunku z 23 wrzenia 1939 r. posterunku andarmerii mona znale motyw aresztowania ksiy, w tym wypadku ks. proboszcza Bolesawa Witkowskiego: „Proboszcz Bolesaw Witkowski w czasie wojny wypowiada si wielokrotnie publicznie, e Francuzi przeamali niemieck lini (Westwall) w 7 miejscach. Przez to Witkowski wzbudzi u swoich wiernych zaufanie do Polakw. Aresztowanie jego nastpio przez Gestapo” . Natomiast A. Forster 10 sierpnia 1940 r. w sprawozdaniu na temat roli duchowiestwa polskiego jeszcze dokadniej wyjani, dlaczego polscy ksia musieli zgin: „Duchowni polscy po wikszej czci byli fanatycznymi Polakami, nacjonalistami i wanie za pomoc kocioa fanatyzowali i polonizowali ludno. Wiksza cz ksiy katolickich zostaa wydalona w miesicach wrzeniu, padzierniku i listopadzie ubiegego roku” . Pod uytym sowem „wydalona” kryj si wyroki przez rozstrzelanie w Pianicy lub kary na czas nieokrelony pobytu w obozie koncentracyjnym.

Oddziay „Selbstschutu” bray udzia w ludobjstwie w Pianicy od koca padziernika do koca listopada 1939 r., to jest do momentu ich rozwizania. Z meldunkw dowiadujemy si, e 19 grudnia w Krokowej z inicjatywy partii NSDAP odbyo si uroczyste spotkanie w czasie, ktrego H. Lorentz wrczy legitymacje Volksdeutschom i odznaczenia. W dniu tym wielu mczyzn, dotychczasowych czonkw „Selbstschutzu” wstpio do SA, z ktrych utworzono 2 oddziay w Krokowej i Botach Karwieskich. W meldunku okrelono te oddziay jako „bojwki” .

W akcjach tych wzili udzia na przykad Georg i Waldemar Engler (ojciec i syn) prowadzcy zakad fotograficzny w Wejherowie, ktrzy w latach midzywojennych naleeli do niemieckich organizacji, a w czasie okupacji wstpili do SA. W. Engler za zbrodnicz dziaalno by czsto awansowany. By te wykonawc zdj w czasie rozstrzeliwania Polakw. Po wojnie obaj zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego i skazani na dugoletnie wizienie .

Do kopania i zakopywania mogi oraz ich maskowania sprawcy zbrodni wynajmowali za wynagrodzeniem mieszkacw Leniewa narodowoci niemieckiej zajmujcych si rolnictwem. W pracach tych brali udzia jak ustalono nastpujcy Niemcy: Franz Kormann, Paul Lizau, Walter Mahlke, Werner Mahlke, Emil Reimer, Helmut Strese vel Strzyewski . Wykorzystywano do kopania mogi take Polakw wizionych w obozie internowania w Nowym Porcie w Gdasku, z ktrych utworzono tzw. „Komando do nieba” (Himmelskommando) izolowane od pozostaych winiw. Winiw tych take rozstrzelano w Pianicy. Ponadto, jak to wynika z kilku ocalaych zdj z rozstrzeliwa, kopali mogiy te czonkowie „Selbstschutzu” .

Zaniepokojona licznymi aresztowaniami i odgosami strzaw syszanych z lasu w okolicy Pianicy ludno kaszubska dopytywaa si andarmw o los ksiy i swoich bliskich, co zostao odnotowane na przykad w meldunku andarmerii w Strzelinie z 12 stycznia 1940 r. . Ostatnie transporty ofiar widywano jeszcze wiosn 1940 r., gwnie przywoone z terenw Rzeszy Niemieckiej przez Szczecin i Lbork do Wejherowa.

Po zakoczeniu akcji eksterminacji w Pianicy wiosn 1940 r. jej organizatorzy i sprawcy przystpili do zamaskowania miejsca zbrodni poprzez posadzenie krzeww i drzew oraz poddajc to miejsce szczeglnej kontroli przez miejscowe organy wadzy i policji rwnie w nastpnych latach.

W drugiej poowie 1944 r., kiedy spodziewano si koniecznoci ewakuacji wojsk i ludnoci niemieckiej z okupowanych terenw wschodnich, przystpiono do zniszczenia wszelkich ladw zbrodni w Pianicy. Do akcji tej wybrano grup 36 winiw KL Stutthof, ktrych sprowadzili w sierpniu 1944 r. do Pianicy, zakwaterowali w lenym legowisku, a nastpnie zmusili zakutych w kajdany do rozkopywania grobw, wydobycia z nich cia ofiar i palenia w lenych paleniskach. Po 6 tygodniach, kiedy winiowie zakoczyli prac, esesmani we wrzeniu 1944 r. zamordowali ich i ciaa rwnie spalili. Po zakoczonej akcji palenia zwok, sprawcy zbrodni ponownie uyli do zamaskowania ladw po mogiach, niemieckich mieszkacw okolicznych wiosek .

Spalenie zwok zgodnie z intencj sprawcw zbrodni miao uniemoliwi rozpoznanie tysicy ofiar, po ktrych pozosta popi, szcztki koci i drobne przedmioty. Zadbano take w celu uniknicia odpowiedzialnoci, aby zaginy lady po wszelkiej wytworzonej dokumentacji w sprawie tej zbrodni.

Lasy Pianickie to take miejsce eksterminacji bezporedniej jak oszacowano w czasie procesu powojennego, ktry toczy si przed Najwyszym Trybunaem Narodowym w Gdasku w 1948 r. przeciwko Albertowi Forsterowi na ok. 8 - 10 ty. ofiar, przeciwnikw politycznych internowanych w obozach na terenie Rzeszy. Byy to w wikszoci rodziny nalece do polskiej mniejszoci narodowej w Niemczech, a take pochodzenia niemieckiego i czeskiego, ktre poczwszy od koca padziernika 1939 r. do koca marca 1940 r. przywoono transportami kolejowymi na stacj kolejow w Wejherowie, a nastpnie z rampy kolejowej dostarczano ich autobusami i samochodami ciarowymi na miejsce stracenia pod pozorem zakwaterowania w obozie pracy w Krokowej. W tym przypadku ofiarami byli mczyni, kobiety, dzieci i niemowlta.

W ramach akcji eutanazji, rozpocztej przed wybuchem II wojny wiatowej prowadzonej potajemnie na terenie Rzeszy Niemieckiej w zakadach dla umysowo chorych, rozstrzelano w Pianicy, jak si szacuje, co najmniej 2 ty. pacjentw z zakadw w Lborku, Stralsundzie, w berliskiej dzielnicy Treptov oraz Ukermnde, ktrych przywoono transportem kolejowym do Wejherowa pod pozorem przeniesienia do innego zakadu. Kurt Eimann w czasie procesu toczcego si po wojnie w Hannowerze przyzna si do likwidacji 1200 chorych. Liczba ta wydaje si zaniona, bowiem jak wiadomo tylko z zakadu w Lborku dostarczono do Pianicy okoo 900 pacjentw, a w sprawozdaniu R. Hildebrandt Wyszy Dowdca SS i Policji w Okrgu Rzeszy Gdask - Prusy Zachodnie poda, ze zlikwidowano 1 400 osb chorych umysowo, gdy tymczasem wiadomo, e tylko z zakadu w Kocborowie zamordowano okoo 2 tysice chorych, ktrych kartoteki ocalay .

Po wojnie z Inicjatywy Polskiego Zwizku Zachodniego w dniach od 7 - 22 padziernika przeprowadzono poszukiwania w lasach pianickich w wyniku, ktrych odnaleziono lady 30 zbiorowych mogi, z ktrych 26 przebadano. Tylko w dwch mogiach odnaleziono zwoki 305 ofiar, w tym 5 kobiet, natomiast w pozostaych szcztki ludzkie i rne drobne przedmioty. W czasie ekshumacji rodziny rozpoznay 55 osb, w tym 10 mieszkacw Wejherowa: dra Karola Biliskiego, Leona Cierockiego, Wadysawa Cielickiego, Franciszka Donarskiego, in. Romana Kuniewskiego, nauczyciela Jana Maciejewskiego, wonego Teofila Naczka, Jana Pawlaka, lenika Stanisawa Szyszk oraz z obecnego powiatu wejherowskiego wjta Rumi Hipolita Roszczynialskiego .

Do dnia dzisiejszego, spord ofiar pochodzcych z Wybrzea Gdaskiego, z obecnych powiatw wejherowskiego, puckiego, gdyskiego, kartuskiego, miasta Gdaska ustalono ok. 600 mieszkacw, w tym okoo 300 gdynian, 95 mieszkacw Wejherowa oraz 200 osb pochodzcych z wyej wymienionych powiatw. Wrd tych ofiar bya te niewielka grupa dorosych i dzieci narodowoci ydowskiej, mieszkacw Wejherowa, ktrych jesieni 1939 r. zamordowano w Pianicy z przyczyn rasowych, midzy innymi kupca Israel oraz jego dzieci syna Herberta i crk Irm. Dr Barbara Bojarska opublikowaa 88 nazwisk mieszkacw Wejherowa zgadzonych w Pianicy i Bogusaw Breza ustali dodatkowo 7 nazwisk . Badacze szacuj liczb ofiar z Wybrzea Gdaskiego na okoo 2 tysicy osb: mczyzn, kobiet, maoletnich i niepenoletnich, w ktrej to grupie znajduj si te mieszkacy miasta Wejherowa i obecnego powiatu wejherowskiego. Istniej jednak trudnoci w ustaleniu penej liczby straconych w Pianicy.

Wskazwki do oblicze liczby ofiar znajduj si w sprawozdaniu Landrata H. Lorentza dla A. Forstera z 27 stycznia 1940 r., w ktrym informowa swojego zwierzchnika, e do stycznia 1940 r. wysiedlono z Wejherowa i powiatu 2 480 Polakw i 121 ydw, pozostao 7 600 Polakw do wysiedlenia, w jego powiecie zlikwidowano 634 mieszkacw oraz 1 220 chorych psychicznie przywiezionych z Rzeszy jesieni 1939 r. . Dane, ktre poda H. Lorentz odnosz si jednak do b. powiatu morskiego, ktry obecnie tworz dwa powiaty pucki i wejherowski. Brak zachowanej niemieckiej dokumentacji za okres pierwszego kwartau 1940 r. nie pozwala bliej okreli liczby zamordowanych w Pianicy w tym czasie. W zachowanych czciowo meldunkach posterunkw andarmerii jedynie mona znale informacje o aresztowaniach Polakw, co do losu, ktrych nie ma pewnoci, czy zostali rozstrzelani w Pianicy, czy zostali osadzeni w obozie koncentracyjnym. Biorc pod uwag powysze dane mona szacowa, e z powiatu wejherowskiego w okresie od koca padziernika do koca grudnia 1939 r., mogo zgin, co najmniej wicej ni 300 osb, mczyzn, kobiet, niepenoletnich i nieletnich.

Poza Pianic rozstrzelano dwie powszechnie szanowane i zasuone w latach midzywojennych dla Wejherowa i b. powiatu morskiego osobistoci: burmistrza Teodora Bolduana i ks. Praata, dziekana wejherowskiego Edmunda Roszczynialskiego, proboszcza parafii p.w. witej Trjcy w Wejherowie.

Rada Miejska 17 czerwca 1934 r. wikszoci gosw wybraa T. Bolduana zawodowym burmistrzem miasta Wejherowa na okres 10 lat. T. Bolduan doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia, przyczyni si do zbudowania osiedla ok. 100 domkw w miechowie. Z jego inicjatywy powsta Teatr Kaszubski im. Hieronima Derdowskiego, Uniwersytet Ludowy w Bolszewie. Od 1935 r. by czonkiem Rady Naczelnej Zwizku Miast Polskich i sekretarzem zarzdu Zwizku Miast Pomorskich, czonkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. W 1936 r. uczestniczy w zjedzie burmistrzw miast europejskich w Monachium. Dziaa w organizacjach spoeczno - politycznych: Zwizku Naprawy Rzeczypospolitej, Polskim Zwizku Strzeleckim, Polskim Zwizku Zachodnim, Bezpartyjnym Bloku Wsppracy z Rzdem i w Obozie Zjednoczenia Narodowego. By przewodniczcym Rady Nadzorczej Drukarni Kaszubskiej, prezesem Ochotniczej Stray Poarnej i PCK, czonkiem Bractwa Kurkowego (zosta krlem w 1938 r.), Towarzystwa Gimnastycznego „Sok”.

W kocu sierpnia 1939 r. w Wejherowie, kiedy zosta zorganizowany sztab cywilny dziaajcy w porozumieniu z dowdc I Morskiego Puku Strzelcw ppk K. Pruszkowskim, T. Bolduanowi powierzono obowizki komisarza cywilnego. Jako komisarz zajmowa si zaopatrzeniem miasta w zapasy ywnoci, drewna do budowy okopw i umocnie. 8 wrzenia 1939 r. T. Bolduan wyjecha do Gdyni, gdzie podj wspprac z Komisarzem Rzdu - Franciszkiem Sokoem. 14 wrzenia 1939 r. w dniu zajcia Gdyni przez Niemcw, zosta aresztowany, osadzony w siedzibie gestapo w Gdyni na Kamiennej Grze, nastpnie w wizieniu Schiesstange w Gdasku, skd przewieziono go do wejherowskiego wizienia i umieszczono w oddzielnej celi. W czasie przesucha by bity, zmuszany do zamiatania ulic, sprztania miejskich wychodkw i innych upokarzajcych prac. Okoo 15 padziernika 1939 r. funkcjonariusze gestapo wywieli T. Bolduana z wizienia i 3 km za Wejherowem pod Zamkow Gr, 300 m od szosy zamordowali go na skraju lasu oddajc w plecy 7 strzaw, a nastpnie wepchnli jego ciao do dou i przykryli kamieniem. W 1946 r. poinformowany przez restauratora Schumanna burmistrz Wejherowa Bernard Szczsny zarzdzi we wskazanym miejscu ekshumacj w wyniku, ktrej odnaleziono zwoki T. Bolduana. Zosta pochowany w Kocierzynie w kwaterze pomordowanych Polakw przez Niemcw w czasie II wojny wiatowej .

Ks. praat Edmund Roszczynialski nie tylko aktywnie udziela si w dziaalnoci duszpasterskiej, ale take w organizacjach polityczno - spoecznych. By midzy innymi czoowym dziaaczem w latach 1924 - 1934 r. Zwizku Obrony Kresw Zachodnich i od 1935 r. do 1939 r. Polskiego Zwizku Zachodniego. Razem z ks. bp Stanisawem W. Okoniewskim 17 padziernika 1937 r. bra udzia w powiceniu sztandaru I Batalionu Morskiego w Wejherowie. Za dziaalno ks. praat E. Roszczynialski zosta odznaczony Zotym Krzyem Zasugi i Krzyem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Po zajciu Pomorza Gdaskiego przez Niemcw we wrzeniu 1939 r. ks. E. Roszczynialski zosta przedstawicielem Biura Owiatowo - Szkolnego Ziem Zachodnich na teren Wybrzea dziaajcego przy wielkopolskiej tajnej organizacji „Ojczyzna” zajmujcej si midzy innymi organizowaniem tajnego nauczania. Z jego inicjatywy na pocztku padziernika 1939 r. powstaa organizacja charytatywna „Pomoc Polakom”, ktr kierowa do 30 padziernika 1939 r. tj. chwili aresztowania przez gestapo. Poniewa zosta osadzony w wejherowskim wizieniu, przez wiele lat powszechnie sdzono, e zgin w Lasach Pianickich. Dnia 9 lipca 1979 r. zostao odnalezione miejsce mierci ks. E. Roszczynialskiego. Jak si okazao zosta zamordowany w nocy z 11/12 listopada 1939 r. we wiosce Cewice koo Lborka, w parku, w pobliu szkoy. Dnia 3 wrzenia 1979 r. ekshumowano szcztki ks. E. Roszczynialskiego, przewieziono je do Wejherowa, gdzie 25 wrzenia w czasie uroczystoci pogrzebowych zoone zostay do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ulicy 3 Maja. W 1994 r. ks. bp prof. Jan Bernard Szlaga - ordynariusz pelpliski rozpocz proces beatyfikacyjny 17 kapanw - mczennikw z dawnej diecezji chemiskiej, w tym Sugi Boego ks. E. Roszczynialskiego .

Spord mieszkacw Wejherowa zginli jesieni 1939 r. wszyscy najwaniejsi i najwysi rang urzdnicy pastwowi i samorzdowi: starosta Antoni Potocki i jego sekretarz Donarski oraz Jzef Gniech - wony starostwa, burmistrz dr prawa, sdzia Karol Biliski; mjr Edward akomy w stanie spoczynku, wjt gminy Wejherowo - Wie, aktywny dziaacz PZZ i innych organizacji spoecznych, aresztowany 14 wrzenia 1939 r. na ulicy w Gdyni, wiziony w Etapie Emigracyjnym w Gdyni - Grabwku, w wiezieniu Schiesstange w Gdasku, wizieniu w Wejherowie, rozstrzelany 14 listopada 1939 r. w Pianicy przez SS-mana Williego Placykowskiego vel Polcin z Wejherowa lub Hansa Shna . Dr K. Biliski funkcj burmistrza peni od 1929 r. do 21 kwietnia 1932 r. Po przejciu na emerytur, w latach 1932 - 1939 przy ulicy 3 Maja 3 w Wejherowie prowadzi wasn kancelari adwokack, dziaa w Polskim Zwizku Zachodnim i peni funkcj przewodniczcego Powiatowego Komitetu Obrony Powietrznej Pastwa. Jego nazwisko zostao opublikowane w wydanej w Berlinie w 1939 r. tzw. „Sonderfahndungsbuch Polen”. Dnia 8 wrzenia 1939 r. funkcjonariusze gestapo aresztowali go w Wejherowie jako zakadnika i uwizili w wizieniu Schiesstange w Gdasku na ul. Kurkowej. Rozstrzelano go 11 listopada 1939 r. w Lasach Pianickich. Po wojnie podczas ekshumacji zwoki dr K. Biliskiego 14 padziernika 1946 r. rozpozna syn Stanisaw. Rodzina pochowaa go 19 padziernika na starym cmentarzu w Wejherowie.

Trzeba te wspomnie o Bolesawie Kralewskim - zastpcy wjta Wejherowa - Zamek. Po zdaniu urzdu prowadzi zajazd z restauracj na parterze wasnego domu przy ulicy Sienkiewicza 10 w Wejherowie, ktry udostpnia polskim organizacjom: Polskiemu Zwizkowi Zachodniemu oraz Zwizkowi b. Wojakw i Powstacw. Po zajciu Wejherowa 7 wrzenia 1939 r. przez wojska niemieckie, odmwi wywieszenia hitlerowskiej flagi ze swastyk. Zosta aresztowany w zwizku z t odmow oraz za ukrywanie onierzy polskich w piwnicach swojego domu . Z powodu swojej dziaalnoci zosta zamordowany w Pianicy.

W Pianicy zginli rwnie urzdnicy Zarzdu Miejskiego: Antoni Milczewski, Alojzy Parchem, sekretarz Jan Pawlak, czonek PZZ, Zwizku Powstacw i Wojakw i innych organizacji, odznaczony srebrnym Krzyem Za-sugi oraz pracownicy innych urzdw: sekretarz adwokacki Antoni Sikora, urzdnik Konrad Burandt, ksigowy Bronisaw Guziski. W zbiorach rodzinnych zachowa si ostatni list A. Parchema, ktry z wizienia w Wejherowie zosta przekazany jego rodzinie 16 listopada 1939 r. W licie tym A. Parchem informuje swoj rodzin, e wyjedzie std transportem z znajomymi Mallis, dr Kokoszyskim (lekarz powiatowy), nauczycielem (Jzef) Urbaskim (nauczyciel) i (Augustyn) Koodziejk (funkcjonariusz PPP). Nastpnego dnia 17 listopada zosta z wyej wymienionymi rozstrzelany w Pianicy .

Zgin tam te radny miejski nadleniczy in. Roman Kuniewski, prezes powiatowego Polskiego Zwizku Strzeleckiego, czonek PZZ, wiceprezes rady powiatowej BBWR, prezes koa Zwizku Lenikw. W 1939 r. wsppracowa z Dowdztwem Obrony Wybrzea. Dnia 14 wrzenia 1939 r. zosta aresztowany w Gdyni, zaliczony do zakadnikw gdyskich, wiziony by kolejno z nimi w kawiarni „Fangrata” w Gdyni, Etapie Emigracyjnym w Gdyni - Grabwku, wizieniu Schiesstange w Gdasku, wizieniu w Wejherowie. Rozstrzelany zosta razem z wybitnymi przedstawicielami Wybrzea Gdaskiego 11 listopada 1939 r. w Pianicy. Po wojnie podczas ekshumacji grobw w Pianicy w padzierniku 1946 r. rodzina rozpoznaa zwoki in. Romana Kuniewskiego. Dyrekcja Lasw Pastwowych urzdzia indywidualny pogrzeb i osobny pochwek obok zbiorowej mogiy nr 1 w lasach pianickich.

Z ksiy z dekanatu wejherowskiego zginli midzy innymi: ks. Niklewski - dyrektor Zakadu Opieki Spoecznej , trzech wikariuszy i dwch prefektw: ks. Juliusz Heinig z Wejherowa, ks. Jzef Lehmann, ks. prefekt Pawe Maachowski, ks. wikariusz Franciszek Przybisz, ks. kuratus Czesaw Wileski z Tyowa, z Rumi salezjanin ks. Ignacy Baejewski, ks. wikariusz Edmund Wohlfeil, ks. wikariusz Alojzy Knitter i inni.

Due straty ponieli nauczyciele, spord ktrych zgina w Pianicy b. S. Alicja Kotowska Zmartwychwstanka. Od 22 lipca 1934 r. do dnia jej aresztowania s. Alicja Kotowska penia obowizki przeoonej Domu Zakonnego Sistr Zmartwychwstanek w Wejherowie, przy ulicy Klasztornej 9 i rwnoczenie dyrektorki czteroletniego Prywatnego Gimnazjum eskiego i dwuletniego Prywatnego Liceum eskiego imienia Krlowej Polskiego Morza Matki Boskiej Swarzewskiej. Bya organizatork wrd swoich uczennic Sodalicji Mariaskiej, harcerstwa i samorzdu szkolnego, uczya fizyki z astronomi i chemii. W 1938 r. s. Alicja CR przyczynia si do rozbudowy szkoy zakoczonej w czerwcu 1939 r. Zgromadzenie prowadzio take przedszkole, Szko Powszechn i internat. S. Alicja wsppracowaa midzy innymi z Polskim Zwizkiem Zachodnim, ktrego zostaa honorowym czonkiem. Dnia 11 listopada 1938 r. na Zamku Krlewskim w Warszawie za zasugi w subie sanitarnej w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 r. odznaczono J Orderem „Polonia Restituta”, przyznanym w 1932 r. Ostrzeona 23 padziernika 1939 r. przez matk uczennicy Ann Scheibe o zamiarze jej aresztowania przez Niemcw, s. Alicja Kotowska pozostaa na miejscu, aby nie naraa sistr na represje. Nastpnego dnia w godzinach popoudniowych zostaa aresztowana i osadzona w wejherowskim wizieniu. Winiowie: Wacaw Zygmanowski i Aleksander Jankowski byli wiadkami wywiezienia 11 listopada 1939 r. s. Alicji z wizienia. Widzieli jak wyprowadzona na podwrko wizienne podbiega do dzieci ydowskich, wzia je za rce dla dodania im otuchy i jak razem z nimi wchodzia do samochodu ciarowego. wiadkowie zeznali, e tego dnia odjechao kilka samochodw ciarowych zapenionych winiami. Wszystkich rozstrzelano w masowej egzekucji 11 listopada 1939 r. w Lasach Pianickich w wito Niepodlegoci Polski. Tego dnia rozstrzelano ponad 300 osb, mieszkacw Wejherowa, Pucka, Gdyni - wybitnych przedstawicieli Wybrzea Gdaskiego w odwet za ich dziaalno spoeczno - polityczn na rzecz II Rzeczypospolitej Polskiej .

W czasie ekshumacji w 1946 r. nie odnaleziono zwok s. Alicji. W grobie nr 7, w ktrym odkryto szcztki ludzkie, w ktrym znajdowa si raniec, jaki nosiy przy pasku siostry Zmartwychwstanki. Ojciec wity Pius XII, gdy dowiedzia si o mierci s. Alicji powiedzia: „Macie mczennic, to wielka chwaa i pociecha dla Zgromadzenia. Czy moe by wiksze szczcie, jak odda ycie za wiar, za Koci, za Chrystusa Pana”...

Miejsce w Lasach Pianickich, w ktrym po wojnie zosta odnaleziony raniec zostao upamitnione jako symboliczny grb s. Alicji Kotowskiej zmartwychwstanki, ktr 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Ojciec wity Jan Pawe II wynis do godnoci bogosawionych w gronie 108 mczennikw II wojny wiatowej.

Z grona nauczycieli zginli ponadto: Antoni Gelles, Leon Jackowski, Jan Maciejewski - nauczyciel Krajowego Zakadu dla Guchych w Wejherowie, aktywny dziaacz PZZ, czonek ZNP, Zwizku Weteranw Powsta Narodowych, odznaczony Medalem Dziesiciolecia Odzyskania Niepodlegoci i Srebrnym Krzyem Zasugi, nauczyciel szkoy dla guchoniemych, Teofil Naczk - wony Gimnazjum i Liceum Mskiego w Wejherowie, czonek PZZ, ZNP, Zwizku Inwalidw Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczony Brzowym, Srebrnym i Zotym Krzyem Zasugi, Medalem Dziesiciolecia odzyskania Niepodlegoci, Rozstrzelano rwnie nauczycielki siostry Kazimiera i Stanisawa Pankwny, a take nauczycieli: Konstanty Parzych, Wilhelm Tyszkowski, Wadysaw Gielewski oraz inspektora szkolnego Jana Wadowskiego i podinspektora szkolnego Wiktora Wandycza.

Ofiary ponieli take uczniowie szk wejherowskich. W Pianicy zostali zamordowani: Jan Bistram - ucze szkoy redniej w Wejherowie, Boye Brunon, student Jzef Gaski, bracia Jan i Marian Napieraowie wraz z rodzicami Franciszkiem i Mari Napieraam z Kpina, Piliski - ucze szkoy redniej, Tadeusz Stamborski, Henryk widerski.

Spord pracownikw Poczty Polskiej w Wejherowie zostali zamordowani: kontroler Wadysaw Cielicki, wiceprezes Oddziau Powiatowego PZZ odznaczony Zotym Krzyem Zasugi, przewodniczcy Rady Nadzorczej „Zgoda” w Wejherowie, Bernard Formela, Leon Hirsch, Wadysaw Sokoowski. Zgin funkcjonariusz stray granicznej Karol Nowak, policjanci: Anastazy Bartkowski, Augustyn Koodziejka, instruktor Przysposobienia Wojskowego Teofil Bochentyn.

Due straty ponieli kupcy i rzemielnicy wejherowscy. W Pianicy roz-strzelano kupcw: Aleksandra Chrabkowskiego, piekarza Konrada Ebertowskiego, piekarza Alfonsa Gaskiego, Jana Gumiskiego, Anstazego Kozowskiego, Jakuba Mazurka, Dawida, Helen i Els z rodziny Riese, Tadeusza i Wadysawa Wolskich, rzemielnikw: Jana Cylk, Franciszka Kaucha, piekarza Jana Kura, Stefana Pasternaka, Stefana Patermana, Ksawerego Patoka, Jzefa Rataja.

Rozstrzelano ponadto organist Bolesawa Blaszke z Tyowa, redaktora „Gazety Kaszubskiej” w Wejherowie Czesawa Buksakowskiego, mierniczego Franciszka Chojnackiego, mieszkacw Wejherowa: Jana Kliczykowskiego, Jana Franciszka Romp. Ponadto zginli: B. Gleinert, Ezechiel Ryglewski, Aleksander Ciechaski, Franciszek Cierocki, Feliks i Bolesaw Meysnerowie, Agnieszka Bork, robotnicy: Wadysaw Osmaski, Ezechiel Ryglewski, Jzef Scheiba, Stanisaw Szyszka, Jerzy Trautmann .

Z Bolszewa zgin Wiktor Gobek, z yc wjt gminy Rumia - Zagrze Hipolit Roszczynialski, rtm. Rez. 18 Puku Uanw w Grudzidzu, dziaacz PZZ, odznaczony Krzyem Orderu Virtuti Militari, Krzyem walecznych i Medalem Niepodlegoci, aresztowany w Gdyni, po 2 miesicznym ledztwie przewieziony do wiezienia wejherowskiego i rozstrzelany w Pianicy , z Rumi zginli: Bolesaw Czarnecki, pracownik PKP - Klemens Filipowski, mierniczy Jan Jdrychowski, dentysta Aleksander Maecki, budowniczy Franciszek Masztalerz. Ponadto w dniach od 1 do 3 listopada w Rumi - Zagrzu po przeprowadzonych rewizjach w mieszkaniach i domach Polakw aresztowano co najmniej 16 osb i przewieziono do wizienia w Wejherowie. Nazwiska i adresy poda czonek SA - Alojzy Kreft . Dnia 10 listopada andarmeria aresztowaa robotnikw portowych Jana Wosika i Fehd za przynaleno do PZZ, ktrych osadzono w wizieniu w Wejherowie i rozstrzelano w Pianicy.

Z Gocicina zgin stolarz Franciszek Balk, z Szemudu urzdnik pocztowy - Alojzy Baszkowski, Paulina Karbowska, Stanisaw Stroski, Leon Wooszyn; z Luzina midzy innymi: nauczyciel Franciszek Kaizer, piekarz Jzef Pelowski, rolnik Jzef Sielawski, leniczy Jzef Wilczek.

Z powodu spalenia zwok oraz zniszczenia lub wywiezienia dokumentacji zbrodni przez Niemcw, tajemnic do dnia dzisiejszego pozostaje dokadna liczba pomordowanych, lista ich nazwisk i pochodzenie narodowe, liczba zbiorowych mogi, a take lista nazwisk wikszoci sprawcw tej zbrodni, zwaszcza czonkw oddziau SS - Kurta Eimanna i Selbstschutzu.

Odpowiedzialno karn za zbrodnie popenione m.in. w Pianicy ponis Albert Forster, Gauleiter NSDAP i namiestnik Trzeciej Rzeszy w Okrgu Gdask - Prusy Zachodnie, ktrego Trybuna Narodowy w Gdasku skaza w 1948 r. za zbrodnie popenione w latach 1939 - 1945 na kar mierci. Wyrok wykonano 28 lutego 1952 r. w areszcie ledczym Warszawa - Mokotw. Sd niemiecki w Hamburgu w 1968 r. wymierzy esesmanowi K. Eimannowi kar 4 lat wizienia za udzia w zbrodni na psychicznie chorych w Pianicy. Richard Hildebrandt - wyszy dowdca SS i policji zosta przez sd polski w Bydgoszczy skazany na kar mierci. Wojskowy Sd Brytyjski w Hamburgu skaza M. Pauly'ego na kar mierci za zbrodnie popenione w KL Neuengamme w latach 1942 - 1945, ktra zostaa wykonana w 1946 r. w wizieniu Hameln. W czasie procesu M. Pauly nie ujawni swojej zbrodniczej dziaalnoci w latach 1939 - 1942 na Pomorzu Gdaskim i w KL Stutthof. F. Freimanna - okupacyjnego burmistrza Pucka Sd Okrgowy w Gdyni skaza na kar mierci, przepadek mienia i pozbawienia obywatelskich praw honorowych na zawsze .

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilo osb na stronie: 4. Czas adowania: 0.01796